Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
Thông báo Bầu lại Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Thông báo Bầu lại Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Ngày đăng: 31-03-2017 22:12:15


HỘI MỸ NGHỆ  KIM HOÀN

Tỉnh Cà Mau

****

Số : 45/HKH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc 

********

Cà mau ,Ngày 31 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

******

                        Kính gửi:    BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN

                                                                 Huyện : Đầm Dơi và Năm Căn – Ngọc Hiển

                                                                                                ******

          Căn cứ nội dung cuộc họp Ban thường vụ ngày 23 tháng 03 năm 2017.Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn tỉnh đề nghị  Ban chấp hành Chi hội kim hoàn Huyện Đầm Dơi và Năm Căn – Ngọc Hiển :

- Chuẩn bị nhân sự và chọn ngày phù hợp tiến hành bầu lại Ban chấp hành nhiệm kỳ mới để Hội tỉnh làm căn cứ cơ cấu nhân sự cho Ban chấp hành khóa mới.

- Thời gian tiến hành : Trong Quí II  năm  2017.

          Với nội dung trên đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Đã ký

TRANG VĂN HẢI 

 

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm