Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Ngày đăng: 11-03-2022 17:40:34


V/V DỪNG TỔ CHỨC LIÊN HOAN GIỔ TỔ KIM HOÀN 

 

   - Căn cứ theo tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Cà Mau .

   - Căn cứ cuộc họp online với ban chủ tịch hội : 

                                                                                                                        QUYẾT  ĐỊNH

 

   -  Không tổ chức liên hoan như thư mời đã gừi 

   -  Lể dâng hương vẫn được tổ chức bình thường ( Do ban trị sự đền thờ tổ đảm nhiệm )

   - Trưởng ban trị sự đền thờ tổ : Anh Nguyễn Thanh Hải chịu trách nhiệm thực hiện quyết định

 

                                                                                                                                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH 

                                                                                                                             CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                       NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

 

 

 

 

 

 

  

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm