Giá vàng thế giới 30 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày
Giá vàng thế giới 6 tháng
Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng
Giá vàng thế giới 5 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm
Thông báo

Thông báo

Ngày đăng: 09-01-2020 21:11:03


HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Tỉnh Cà Mau                                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         __________                                                                                                             ________________          

   Số: 04 /  BC- HKH                                                                                             Cà mau, ngày  10  tháng  01 năm 2020
 

THÔNG BÁO

( V/v nộp báo cáo về Ngân Hàng Nhà Nước )

*********

Ngân hàng Nhà Nước Tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Hội Kim Hoàn  nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong việc chấp hành việc nộp báo cáo định kỳ.

Nhìn chung một số doanh nghiệp chấp hành rất tốt việc nộp báo cáo định kỳ về Ngân hàng Nhà nước ( nộp hàng Quí ).

Song bên cạnh đó còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện và có thực hiện nhưng không đầy đủ theo qui định.

Trên cơ sở đó Chủ tịch Hội kim hoàn đề nghị các doanh nghiệp yêu cầu Kế toán lập báo cáo Quí IV/ 2019 gửi về ngay Ngân Hàng Nhà Nước Tỉnh Cà Mau ( Phòng Tổng hợp ) theo qui định là ngày 10 của ngày đầu Quí sau.

Nếu doanh nghiệp nào không chấp hành thì Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét lại việc đăng ký kinh doanh.

Đây là nhiệm vụ phải làm, do đó các doanh nghiệp cần quan tâm, nhắc nhở kế toán phải thực hiện nghiêm túc.

Với nội dung trên đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện ngay  Báo cáo Quí IV/2019  ( nộp chậm nhất là ngày 10 tháng này

------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO

( V/v Họp ban chấp hành )

 

  Mời toàn thể quý anh chị trong ban chấp hành,ban quản trị đền thờ  tập trung về đền thờ tổ họp cuối năm

 

Nội dung:

1/ báo cáo hoạt động của hội năm 2019

2/ Triển khai hoạt động của hội năm 2020

3/ Xin ý kiến về việc di dời đền thờ tổ

Thời gian : 14h30 ngày 10/01/2020

Địa điểm :  Đền thờ tổ kim hoàn tỉnh cà mau

Mong quý anh chị tập trung đúng giờ để cuộc họp được tổ chức thành công tốt đẹp.

 

 

 

TL CHỦ TỊCH HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN

TỔNG THƯ KÝ

 

 

 

 

VỎ MINH ĐỨC

 

 

 

 

 

Giá vàng thế giới 60 ngày
Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày
Giá vàng thế giới 1 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm
Giá vàng thế giới 10 năm
Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm